Corporate Social Responsibility (CSR) - veelgebruikte termen

Audit: intern onderzoek door externe onderzoekers. Zij kijken naar financiële en non-financiële zaken. Audits zijn vooral belangrijk om te signaleren waar non compliance (het niet naleven van regels) optreedt.

Business Ethics: toegepaste ethiek die morel-principiële kwesties onderzoekt die ontstaan bij bedrijven. Het gaat hierbij onder meer om de manier van zakendoen, van zowel individuen als van de gehele organisatie.

Compliance: met dit begrip wordt aangeven of een bedrijf werkt in overeenstemming met de eigen code of conduct en certificering. 

Dow Jones Sustainability Index: deze benchmark is in 1999 opgezet om duurzaam beleggen (ook wel maatschappelijk verantwoord beleggen of ethisch beleggen) te stimuleren. Bij deze vorm van investeren weegt de geldverstrekker de gevolgen voor mens en milieu mee naast het economische. Lees hier meer. 

Environmental Impact Assessment (EIA): dit is een onderzoek naar de mogelijke effecten die een voorgenomen project heeft op het milieu en de natuur. Zie ook social impact assessment: dan kijk je naar mogelijk negatieve impact op mensen.

Finance ethics: finance is een sociaal-wetenschappelijke discipline. De discipline grenst aan (gedrags)economie, sociologie, boekhouding en beheer. Het gaat om technische kwesties zoals o.a. de mix van schulden en eigen vermogen, derivaten, dividendbeleid en de evaluatie van alternatieve investeringsprojecten. De ethische dilemma’s waar steeds meer bedrijven voor komen te staan zijn: investeren we in wapens, investeren we in bezette gebieden, etc.

Grievance Mechanism: dit is een niet-juridisch orgaan dat geschillen (op het terrein van human rights impact) tussen individuen en bedrijven beslecht. Volgens VN-standaarden moet effectieve Grievance Mechanism legitiem, toegankelijk, voorspelbaar, billijk en transparant zijn.

Human Rights Due Diligence: zo wordt het onderzoek genoemd dat een bedrijf uitvoert om de (risico’s op) negatieve effecten die de bedrijfsvoering heeft of kan hebben op mensenrechten te identificeren én te voorkomen. Het onderzoek moet dus een beoordeling van mensenrechteneffecten in kaart brengen maar ook een reële inschatting opleveren van potentiële schendingen. Weten wat er de komende jaren speelt op dit terrein?

Integrated reporting: geïntegreerde rapportage is een vorm van bedrijfsrapportage die zowel over strategie, bestuur, financiële prestaties en vooruitzichten bericht, gelinkt aan milieu- en sociale prestaties.

Joint statement: dit is een openbare verklaring van een onderneming om te voldoen aan haar verantwoordelijkheid om de mensenrechten te respecteren. Een dergelijke verklaring en beleid worden gezien als eerste essentiële stap naar het inbedden van eerbiediging voor mensenrechten in de waarden van een onderneming.

Key Performance Indicator (KPI): is een manier om je bedrijfsdoelen te meten. Een bedrijf kan KPI’s gebruiken om bepaalde activiteiten te evalueren. Je selecteert de juiste KPI's op basis van wat voor jouw bedrijf het belangrijkste is. KPI's verstrekken belangrijke informatie aan de organisatie. Met deze informatie kan de ontwikkeling van de onderneming als geheel gevolgd worden, óók op het terrein van mensenrechten, in vergelijking met het verleden en in vergelijking met de concurrentie.

Labor laws: deze regelen de relatie tussen werknemer en werkgever, vakbonden en de overheid. In de labor laws zijn arbeidsnormen opgenomen die voorzien in minimale sociaal aanvaardbare omstandigheden waaronder werknemers of aannemers moeten werken.

Living wage: deze is (vaak) hoger dan het minimumloon en wordt omschreven als loon waarmee een werknemer in zijn eerste levensbehoeften (voedsel, huis, kleding) kan voorzien. Alle geïndustrialiseerde landen debatteren over een leefbaar loon, terwijl ontwikkelingslanden nog steeds met minimumloon worstelen.

Meaningful engagement: hoe ga je als bedrijf op een zinvolle manier in gesprek met je stakeholders? Dat gaat verder dan een eenvoudige identificatie van belanghebbenden.

Occupational Health: deze term heeft betrekking op de bescherming van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van mensen die aan het werk zijn en die er door getroffen zouden kunnen worden, zoals familie, klanten, omwonenden.

People Planet Profit: dit is een term uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst), die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden. Wanneer bijv. winst te veel prioriteit krijgt, zullen mens en milieu hiervan de dupe worden, bijv. door slechte arbeidsomstandigheden of vernietiging van de natuur. Andersom ziet dit denkbeeld ook het winstkenmerk als essentieel onderdeel van ontwikkeling dat niet verwaarloosd dient te worden.

Quick scan: via ISO 26000 quick scan (ISO 26000 is niet certificeerbaar) kunnen bedrijven een idee krijgen van de inhoud van ISO 26000, de mondiale MVO-richtlijn. De richtlijn heet officieel 'Guidance on Social Responsibility'. ISO 26000 helpt organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te bepalen en geeft adviezen over de verankering van MVO binnen organisaties. De quik scan geeft bedrijven meteen een eerste indicatie van in hoeverre de eigen organisatie al voldoet aan ISO 26000.

Stakeholders: dit is een belanghebbende (dus persoon of organisatie) die invloed ondervindt (positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie, een overheidsbesluit, een nieuw product of een project.

Transparancy: veel bedrijven die werken in ontwikkelingslanden krijgen te maken met zaken als kinderarbeid en corruptie. Hoe daarmee om te gaan? Hoe kun je integriteit, inzichtelijkheid en toerekenbaarheid bevorderen?

UDHR: The Universal Declaration of Human Rights. Hier vallen maar liefst 30 wetsartikelen onder.

Violations: schendingen van bijv. mensenrechten.

Working Time Directive: dit is een richtlijn van de EU die gaat over arbeidstijden en voorziet in een minimum aantal vakantiedagen per jaar en pauzes. De richtlijn voorziet in een recht om niet meer dan 48 uur per week te werken. Buitensporige arbeidstijd wordt aangehaald als een belangrijke oorzaak van stress, depressie en ziekte; het doel van de richtlijn is de gezondheid en veiligheid van mensen te beschermen.